Työnantaja: ylläpidä työkykyä ja työssäjaksamista

Maintain your employees’ well-being and ability to work

Työkykyyn ja työhyvinvointiin panostaminen viisaasti ennakoiden on huomattavasti järkevämpää kuin jo syntyneiden ongelmien ratkaiseminen. Lue, mistä osa-alueista työkyky koostuu ja miten voit työnantajana vaikuttaa niihin.

Työkykyinen ja hyvinvoiva henkilöstö on työnantajan etu

Useilla työpaikoilla on jo ymmärretty, että henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Henkilöstön hyvinvointi ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan on sekä työnantajan että työntekijöiden etu, että siihen panostetaan suunnitelmallisesti. 

Työhyvinvointiin liittyvät kiinteästi myös työkyky ja työssäjaksaminen. Kun ihmisen työkyky on hyvä, hän pystyy vastaamaan työhönsä kohdistuviin vaatimuksiin. Erityisesti yksipuolisesti kuormittavat työtehtävät voivat pidemmän päälle heikentää työkykyä, ja siksi työkyvyn ylläpitämisessä kannattaa ennakoida viisaasti. Työkyky on yksi työssäjaksamisen perusedellytyksistä.  

Työkykyyn ja työssäjaksamiseen vaikuttavat monenlaiset tekijät. Ensinnäkin työolojen on oltava hyvät: niin konkreettisten puitteiden, työn järjestelyjen kuin sosiaalisen ympäristönkin pitää olla kunnossa. Työn määrän on myös pysyttävä järkevissä rajoissa.  

Lisäksi työn on oltava tekijälleen motivoivaa. Oikeanlainen vaativuustaso, riittävä vaihtelevuus ja mahdollisuus oppia uutta pitävät työn mielekkäänä ja tukevat näin työssäjaksamista. Toisaalta on tärkeää kuunnella työntekijöitä mahdollisuuksien mukaan, sillä jokaisen tarpeet ovat erilaiset. 

On hyvä tunnistaa, että työkykyyn ja työssäjaksamiseen vaikuttavat aina myös henkilökohtaiset elämäntilanteet. Vaihtelu esimerkiksi työmotivaatiossa on normaalia, mutta luottamuksella, oikeudenmukaisuudella ja työpanoksen arvostuksen osoittamisella työssäjaksamista voidaan tukea. 

Työkyky muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ulottuvuudesta.   

  • Fyysinen työkyky on lihasten, nivelten ja luuston sekä hengitys- ja verenkiertoelinten toimintakykyä.
  • Psyykkinen työkyky sisältää henkilön kyvyt ja taidot, motivaatiosta, vireydestä, tunne-elämän tasapainosta, minäkäsityksestä ja sosiaalisista taidoista.
  • Sosiaalinen työkyky on taitoa omaksua oma työrooli, kykyä vuorovaikutukseen ja sitoutumista työpaikan arvoihin ja toimintatapoihin. 

Työkyvyn eri osa-alueilla on myös yhteys toisiinsa: esimerkiksi hyvä fyysinen kunto voi auttaa kestämään paremmin henkistä kuormittumista. 

Miten työkykyyn ja työssäjaksamiseen voi vaikuttaa?

Jokainen voi suurelta osin vaikuttaa työkykyynsä ja työssäjaksamiseen itse. Terveet elämäntavat, säännöllinen liikunta ja riittävä lepo ovat hyvä pohja työkyvylle, ja lisäksi oman elämän hallinnalla on tärkeä merkitys.  

Työnantajallakin on kuitenkin olennainen rooli työkyvyn tukemisessa ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Näiden asioiden huomiointi on hyvä ottaa osaksi työpaikan arkea. 

 ● Työn suunnittelulla ja työergonomialla voidaan pitää yllä fyysistä työkykyä: kun työolosuhteet ja työasennot ovat mahdollisimman hyvät, ne eivät kuormita kehoa turhaan. Työnteon tauottamisella kuormitusta saadaan myös pienennettyä.

 ● Hyvä työyhteisö ja työilmapiiri tukevat yksilöiden työkykyä ja työssäjaksamista. Kun vuorovaikutus on avointa, reilua ja erilaisuuden huomioon ottavaa, töihin on mukava tulla. Mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin lisäävät myös työmotivaatiota. Avoin vuorovaikutus auttaa myös siinä, että mahdollisista ongelmista työssäjaksamisessa uskaltaudutaan kertomaan ajoissa.

● Onnistumisten huomaaminen ja niistä palkitseminen vähintäänkin kiitoksella on yllättävän tehokas työhyvinvoinnin tukemisen tapa. Arvostuksen kokemus on jokaiselle työntekijälle tärkeää ja se motivoi vielä parempiin suorituksiin. 

Ota Gymba avuksi työkyvyn ja työssäjaksamisen tukemiseen

Panostamisen työkyvyn ja työssäjaksamisen ylläpitämiseen voi aloittaa pienillä teoilla – joskus niilläkin on yllättävän suuri vaikutus. 

Gymba-aktivointilauta on kehitetty erityisesti parantamaan työergonomiaa toimistotyössä. Sillä on tieteellisesti todistettuja terveyshyötyjä – se pitää seisoma-asennon työpisteellä aktiivisena ja ryhdikkäänä, tehostaa verenkiertoa sekä ennaltaehkäisee lihaskipuja ja kireyttä. 

Gymban kanssa työkyvyn ylläpitäminen on hauskaa ja palkitsevaa. Mikä parasta, sen käyttö ei vie työaikaa, vaan päinvastoin lisää tehokkuutta. Kun työskentelyasento on mukava, myös työ edistyy kuin huomaamatta joutuisammin.  

Tutustu Gymba-aktivointilautaan tästä!